วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
  ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ  ณ สปพ.นครราชสีมา เขต4  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
10.00   ดูงานโรงเรียนบางกอกพัฒนา  ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์