วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
  ประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ (วันที่ 2)  ณ สปพ.นครราชสีมา เขต4  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
8.00   ประธานเปิดงานเปิดรั้วโรงเรียน (Ophe House)  ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์