วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
7.00   ประธานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระสุริโยทัย  ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
9.00   ประชุม อกศจ.กทม.  ณ ห้องประชุมสนั่น อินทรประเสริฐ ชั้น 10 อาคารรัชมังคลาภิเษก  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
7.30   ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตราชนครินทร์ฯ  ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์