วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
9.00   เปิดบ้าน ด.ม.จ.60  ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์