วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
8.30   ประชุมวิชาการ "การจัดการเรียนรู้รูปแบบ AKITA MODEL"  ณ ห้องกำแหง พลางกูร สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์