วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
10.00   ประชุม อกคศ.วิสามัญเกี่ยวกับ 38ค(2)  ณ อาคาร สช.  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์
13.30   ประชุม กศจ.กทม. ครั้งที่ 1/2561  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สพฐ.5  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์