วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
09.00-10.00   เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Open House 62  ลานกิจกรรมโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ