วันที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-10.00   ประธานพิธี งานเปิดบ้าน โรงเรียนปัญญาวรคุณ  โรงเรียนปัญญาวรคุณ  ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ