วันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.15-10.00   เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาภายใน "ตะแบกเกมส์" ครั้งที่ 40  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ  ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ