วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.15-10.00   เป็นประธานในพิธีงาน "วันเกียรติยศ ครูดี ศรีจันทร์ประดิษฐ์"  บริเวณลานจันทร์กานดา โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม  ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ