วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงร่างคู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนดยบายและแผน ระหว่างวันที่ 21 -25 มกราคาม ห้องเพชรบุรี ชั้น 3