วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - ประชุมร่วมวางแผนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ห้องเพชรบุรี ชั้น 3