วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - คัดเลือก ผอ.ร.ร ห้องเพชรบุรี ชั้น 3