วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เวลา
รายการประชุม
ห้อง
08.30 น. - 16.30 น.   - บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก ผอ รร ห้องเพชรบุรี ชั้น 3